Misja szkoły

ks. dr Adam Prorok

Dyrektor Szkoły Polskiej przy PMK w Wiesbaden

 

 

 

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Mikołaj Rej

 


 Powyższe motto, autorstwa ojca literatury polskiej Mikołaja Reja z Nagłowic, nieprzypadkowo wybraliśmy jako pierwszy głos o Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Parafii   w Wiesbaden.
W czasach wszechobecnej łaciny, Mikołaj Rej chciał udowodnić i pokazać, że Polacy mają swą odrębną kulturę, tradycję i język, którym mogą się swobodnie posługiwać w piśmiennictwie.
Dziś my, mieszkający z dala od Polski, lecz przyznający się do naszych korzeni i Ojczyzny, chcemy i możemy pielęgnować nasz ojczyst
y język, kulturę i tradycje. W tym celu przy Polskiej Parafii w Wiesbaden powołaliśmy w ramach Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Pro Cultura Christiana Szkołę Polską, w ramach której odbywają się lekcje języka polskiego oraz zajęcia w grupie przedszkolnej i "zerówce".

Nasze cele i zadania

  • krzewienie kultury i tradycji polskich,

  • nauka języka polskiego jako ojczystego, w oparciu o polski system edukacyjny,

  • przekazywanie wiadomości o Polsce, jej historii, literaturze i geografii,

  • wychowywanie młodego pokolenia w duchu z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego,

  • sławienie dobrego wizerunku Polski i Polaków za granicą oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych,

  • umacnianie poczucia więzi z Polską oraz integracja środowiska Polaków za granicą,

  • popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

 

 Pragniemy uzupełniać i wzbogacać edukację uczniów polskich przebywających w Niemczech o język ojczysty i literaturę, zintegrowane z historią i geografią Polski. 

 

Program nauczania w naszej szkole odpowiada standardom nauczania określonym w Podstawie Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Dzięki temu dzieci powracające do kraju mogą kontynuować naukę w Polsce.
Pragniemy rozbudzać i podtrzymywać w sercach dzieci i młodzieży szacunek i miłość do mowy ojczystej oraz doskonalić biegłość
w posługiwaniu się językiem polskim, językiem naszych przodków.